Szkolenia elektroenergetyczne
Stanowisko eksploatacji
Stanowisko dozoru
Tematyka dla osób na stanowisko

EKSPLOATACJI:

 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciw pożarowej oraz umiejętności udzielania piewrszej pomocy,
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska,
 • zasady i warunki wykonywania prac montażowych,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

DOZORU:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te urządzenia instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac montażowych,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.