RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Haga” z siedzibą przy ul. Adama Asnyka 9, 72-200 Nowogard, REGON 320895319, NIP 8571807059, reprezentowaną przez właściciela firmy Agnieszkę Pawlik, zwanym dalej „Administratorem”,tel.575 521 549, adres email:
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kursów i szkoleń tj gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz art.3 ust.4 w związku z art.98 ust.2 pkt13 i art.101 ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j: PESEL, data urodzenia, adresu korespondencyjnego wykształcenie, imię ojca, telefon, mail, posiadane uprawnienia, numery książeczki operatora maszyn roboczych
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 25 lat.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Państwa danych osobowe zostały pozyskane od wnioskodawcy, pracodawcy lub również takich źródeł jak jawne ewidencji lub rejestry publiczne.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w powyższej karcie zgłoszenia przez firmę HAGA Agnieszka Pawlik z siedzibą w Nowogardzie 72-200, ul. Adama Asnyka 9 w celu odbycia kursu zawodowego.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią Informacji zamieszczonych powyżej niniejszego oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.